دانلود رایگان


اوپک - دانلود رایگاندانلود رایگان در کنفرانس بغداد در سپتامبر 1960 که سبب پیدایش سازمان کشورهای صادرکنندة نفت اوپک Opec 1 شد یکی از بنیانگذاران آن به نام ژان‌پابلوبرزآلفونسو 2 که

دانلود رایگان اوپک فهرست مطالب
پیشگفتار
مقدمه ای دربارة اوپك
از اساس تا تأسیس
عملكرد 27 ساله اول اوپك
از یك حالت دفاعی به یك حالت تهاجمی
آینده سیاسی اوپك
اساسنامه سازمان اوپك
فهرست منابع و مأخذ
پیشگفتار
مسأله سوخت و انرژی یكی از حیاتی ترین مسائل اجتماعی امروز جهان می باشد. و موضوع نفت و گاز در مركز این نیروی حیاتی قرار داشته و دنیای صنعت وابستگی شدیدی به آن دارد.
بعضی كشورهای صنعتی برای دسترسی نفت طلای سیاه و مشتقات آن روشهای گوناگون اختیار كرده اند كه گاهی تا مرز استعمار و بهره كشی از طریق زورگویی پیش رفته است و ملتهای مالك ذخائر نفتی روی هم رفته تا به حال نتواسته اند آنطوری كه باید و شاید برای پیشرفت هنوز از این كالاها استفاده نمایند.
سازمان اوپك از بدو تشكیل موفق شد جاذبه های لازم برای گردهم آوردن بخشی از كشورهای جهان سوم را كه حیات اقتصادی آنان در گروه تولید و صدور مادة اولیه نفت بود فراهم آورد و بتدریج اعضایی را از قاره های مختلف جهان به سوی خود جلب كند حقیقت سازمان اوپك بمنزله نخستین مجموعه از كشورهای جهان سوم كه تحت فشار سیاسی و اقتصادی قدرتهای بزرگ و شركتهای چند ملیتی ذخایر آنان به بهای ناچیز غارت می شد. مقام و موقع خاصی داشته و دارد و به طبع سرنوشت آن می تواند جامعه كشورهای دارنده با ذخایر طبیعی با اقتصاد تك محصولی ارزنده و آموزنده باشد.
در بطن اوپك كشورهای عرب كه تقریباً دارای 60 درصد از تولیدات نفتی هستند از اعمال نفوذ بیشتری برخوردار بوده كه جنبة سیاسی آن از محدودة بازار نفت تجاوز می كند.
در سپتامبر 1960 وقتیكه اوپك تأسیس شد ناظران سیاسی معدودب قدرت آینده این سازمان جدید را احساس می كردند بعد ازموقعیتهای كشور یعنی با سركارآمدن سرهنگ قذافی در 1969 كشورهایا صادركننده نفت از قدرت خود آگاهی یافته و بتدریج یك استراتژی تهاجمی به خود گرفته قدرت خود را از طریق افزایش قیمت نفت خام و كنترل فعالیتهای نفتی اعمال می كنند.
در اكتبر 1974 توسل كشورهای تولیدكننده نفت در سطح اوپك اسلحه سیاسی نفت سبب چهار برابر شدن قیمت نفت در مدت 3 ماه گشته و ارادة كشورهای صادركنندة نفت را در مورد بكاربردن نفوذ خود در تحولات اقتصاد جهانی از این به بعد مورد تأئید قرار می دهد.
آنچه مورد تأئید بسیاری از كارشناسان اقتصادی قرار گرفته است كه كشورهای عضو سازمان اوپك طی سالهای دهة 1970 و سالهای اولیه دهة 1980 در اثر تلاشهای سازمان اوپك و نیز شرایط بین المللی حاصل به درآمدهای سرشاری دست یافته اند كه عموماً آنرا در ساختار اقتصادی نه تنها به رشد و توسعة اقتصادی كشورهای خود كمكی نكرده اند كه معضلات اقتصادی و سیاسی بغرنج و لاینحلی را نیز بوجود آورده اند.
اكنون لازم است سازمان اوپك( چنانچه بتواند در دنیای پرتلاطم كنونی به حیات خود ادامه دهد) در یك مرحله نوین از فعالیتهای خود نسبت به چگونگی كاربرد وجوه حاصل از فروش نفت بوسیلة كشورهای عضو برنامه های جامعی را تدوین كند تا با یافتن روشهایی برای همكاری در سرمایه گذاری مشترك از خروج نهایی این امكانات مالی از سازمان اقتصادی كشورها جلوگیری بعمل آورد.
مقدمه ای دربارة اوپك
در كنفرانس بغداد در سپتامبر 1960 كه سبب پیدایش سازمان كشورهای صادركنندة نفت اوپك Opec 1 شد. یكی از بنیانگذاران آن به نام ژان پابلوبرزآلفونسو 2 كه وزیر ونزوئلائی اظهار داشت ما در حال ساختن تاریخ هستیم.
برای مجامع بین المللی سیزده سال انتظار لازم بود تا به عمق مفاهیم واقعی این اظهارات پی ببرد. حوادث اكتبر 1973 در حقیقت یك مرحلة برجسته از تجدیدنظر قاطع در ارتباط بین قدرتها در عرصة جهانی بوده كه پیدایش آنها تمام هبستگی های سیاسی و اقتصادی بین ملتهای صنعتی شده و در حال توسعه را برهم زد.
بدبینی های ناشی از تغییرات در بازار نفت در جریان ده ساله اخیر سبب شده بود كه جنبه های واقعی جغرافیایی و اقتصادی و ابتكار تأسیس این سازمان توسط كشورهای صادركنندة نفت و انعكاس آن در كشورهای مصرف كننده نفت مورد بی اعتنایی قرار گیرد. این نكتة مهم را در این مورد باید یادآور شد كه منابع نفتی بطور نامساوی در سطح جهان توزیع شده است در ابتدای سال 1980 تقریباً ذخیرة جهانی نفت 90 میلیارد تن را تشكیل می داد كشورهای خاورمیانه در این زمینه قسمت اعظم را دارا می باشند.
عربستان سعودی به تنهایی و با در دست داشتن حدود 55 درصد از این ذخایر نزدیك به یك چهارم حوزه نفتی جهان را دارا می باشد.
اگر به منابع خاور نزدیك منابع موجود در آفریقا و آمریكای لاتین را هم بیافزائیم مشاهده می شود كه قریب سه چهارم ذخائر نفتی در كشورهای جهان سوم قرار دارد در عوض به استثنای كشورهای اتحاد جماهیرشوروی و ایالات متحدة آمریكا كشورهای بزرگ صنعتی مخصوصاً كشورهای اورپای غربی و ژاپن از ذخایر هیدوركاربور محروم هستند.
در طی سالهای 1950 و سالهای بعد به تدریح نفت به عنوان منبع اصلی انرژی جایگزین ذغال می شود برای جوابگویی به رشد سرسام آور تقاضاهای مواد نفتی تولید جهانی كه در سال 1950 به میزان 525 میلیون تن بود در سال 1960 متجاوز از یك میلیارد تن و بعداً در سال 1969 دومیلیارد تن و در سال 1979 حدود 25/3 میلیارد تن رسید كه 45 درصد جمع انرژی مصرفی جهان را شامل می شد پدیدة تمركز جغرافیایی كه وضع ذخائر نفتی را از نظر مصرف مشخص می سازد بدین ترتیب است كه كشورهای صنعتی وابسته به o.c.d و كشورهای اورپای شرقی به تنهایی 80 درصد تولیدات نفتی در جهان را به خود جذب می كند در مقابل احتیاجات انرژی كشورهای توسعه یافته كشورهای صادركنندة نفت كه همگی در جرگه كشورهای در حال توسعه هستند قرار دارند كه دارای قدرت اقتصادی و سیاسی مهمی بوده و ابتكارهای متحده اوپك opec . در جریان سالهای اخیر مبین آنها هستند.
در عصر وفور انرژی و ارزانی آن هر كسی گمان می كرد كه توسعة بازار نفتی مثل سابق بدون نوسانات شدید خواهد بود و در ابتدا این سازمان مشابه یك سندیكای دفاعی كشورهای تولیدكننده بوده كه برخورد قیمتهای ناشی از ازدیاد تولید را در بازار جلوگیری بنماید.
با این وصف بكاربردن اهداف جاه طلبانه اوپك با مشكلات زیادی برخورد نموده كه خود می تواند ائتلاف اعضاء را به مخاطره اندازد.
در زمینة اقتصادی كشورهای تولیدكننده خودشان را با یك الزام سه گانه مواجه می دانستند. پیشرفت و توسعة داخلی انتخاب عملیات در مورد بازگشت و دمای نفتی( پترودار) و كوشش در نشان دادن همكاری با كشورهای جهان سوم به موازات شناخت تغییرات منابع موجود و آینده تولیدات و تجارت نفت خام هر یك از كشورهای اعضاء اوپك خطوظ مشیء اقتصادی آنها از استراتژی نفت جدانشدنی از نفت بعد از دو سال موجودیت اوپك نه تنها بازار نفت، خود را سازمانی معتبر معرفی می نماید بلكه یك قدرت اساسی در صفحة شطرنج بین المللی بوده است.
از اساس تا تأسیس
تغییرات حاصل شده از ابتدای سال 1950 وقتی مفهوم خود را به تمامی شامل می شود كه اساس تاریخی بازار بین المللی نفت مورد بررسی قرار بگیرد.
در نیمه دوم قرن اخیر داستان نفت پا به عرصة وحود گذاشته و از ابتدای قرن بیستم از بازار آمریكائی فراتر رفته و شامل مناطق جدید در تولید كه ابتداء امریكای لاتین و بعد خاور نزدیك است می باشد. توسعة شركتهای بین المللی بنام ماژور Major كشورهای تولیدكننده را دربرگرفت و دولتهای ملی گرا، پس از سركارآمدن در مدت چند سالی پایه های ابتدائی آنها را به خطر انداختند.
1 – Opec Organizationof petrolum Expoting Countries
2 – Juan . poblo . perez. aifonso

97 صفحه فایل ورد قابل ویرایش


اوپک


OPEC


مقدمه‌ای درباره اوپک از اساس تا تاسیس


عملکرد 27 ساله اول اوپک


از یک حالت دفاعی به یک حالت تهاجمی


آینده سیاسی اوپک


اساسنامه سازمان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


سایت تحلیلی و خبری آفتاب ایران - اخبار روز، اخبار ورزشی ...

مجله آفتاب ایران با مطلب متنوع در زمینه های مختلفتی در زمینه های خبر و بازیگران و فرهنگ و ...

مجموعه پرسش و پاسخ هایی که برای کارفرمایان و بیمه شدگان ...

مخاطبان ارجمند،برای یافتن پاسخ سئوال خود ابتدا سئوالات زیر و نیز پرسش و پاسخ های موجود در ...

پالایشگاه گاز بیدبلند - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

پالایشگاه گاز بیدبلند در ۳۲ کیلومتری غرب بهبهان، ۱۸ کیلومتری شمال آغاجاری و ۳۵ کیلومتری ...

OPEC : Home

OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) is an intergovernmental organization oil demand supply market upstream downstream Vienna Austria

نرخ باکس

نرخ باکس آخرين قیمت های بازار ایران و جهان را از طریق منابع مختلف گردآوري نموده و به صورت ...

ایلیچ رامیرز سانچز - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

شهرت اصلی کارلوس بخاطر حمله به مقر اوپک در سال ۱۳۵۴ خورشیدی (۱۹۷۵ میلادی) است. وی به همراه سه ...

daily OPEC crude basket price - OPEC Reference

The new OPEC Reference Basket (ORB) Introduced on 16 June 2005, is currently made up of the following: Saharan Blend (Algeria), Girassol (Angola), Djeno (Congo ...

سایت تحلیلی و خبری آفتاب ایران - اخبار روز، اخبار ورزشی ...

مجله آفتاب ایران با مطلب متنوع در زمینه های مختلفتی در زمینه های خبر و بازیگران و فرهنگ و ...

OPEC - Wikipedia

Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) Flag Headquarters Vienna, Austria Official language English Type International cartel Membership 15 states ...

پالایشگاه گاز بیدبلند - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

پالایشگاه گاز بیدبلند در ۳۲ کیلومتری غرب بهبهان، ۱۸ کیلومتری شمال آغاجاری و ۳۵ کیلومتری ...

Opec – Opec Plastics

With the history of more than 15 years, Opec Plastics is currently the largest polymers distributor in Vietnam as well as in South East Asia. The company is also ...

daily OPEC crude basket price - OPEC Reference

The new OPEC Reference Basket (ORB) Introduced on 16 June 2005, is currently made up of the following: Saharan Blend (Algeria), Girassol (Angola), Djeno (Congo ...

حامی24 | تبلیغات و درج آگهی رایگان

حامی24 سایتی است برای درج آگهی رایگان. با ثبت آگهی ملک خودرو بازار کار و درحامی24 میتوانید در ...

اختلافات ایران و عربستان به اجلاس اوپک کشیده شد - BBC News ...

اختلاف ایران و عربستان به اجلاس اوپک کشیده شد. عربستان و روسیه -که عضو اوپک نیست- می‌خواهند ...

زنگنه درباره مذاکرات سطح تولید نفت اوپک: فکر نمی‌کنم به ...

در حالی که وزیران چند کشور اوپک ابراز امیدواری کرده‌اند که بتوانند در اجلاس پیش رو درباره ...

OPEC : Home

OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) is an intergovernmental organization oil demand supply market upstream downstream Vienna Austria

نفت نیوز - naftnews

نفت نیوز: ورود به بازارهایی همچون بانکرینگ سوخت و خدمات مرتبط با آن با افزایش تنوع مبادی ...

مجموعه پرسش و پاسخ هایی که برای کارفرمایان و بیمه شدگان ...

مخاطبان ارجمند،برای یافتن پاسخ سئوال خود ابتدا سئوالات زیر و نیز پرسش و پاسخ های موجود در ...

سایت تحلیلی و خبری آفتاب ایران - اخبار روز، اخبار ورزشی ...

مجله آفتاب ایران با مطلب متنوع در زمینه های مختلفتی در زمینه های خبر و بازیگران و فرهنگ و ...

پالایشگاه گاز بیدبلند - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

پالایشگاه گاز بیدبلند در ۳۲ کیلومتری غرب بهبهان، ۱۸ کیلومتری شمال آغاجاری و ۳۵ کیلومتری ...

وزارت نفت

وزارت نفت ، وظیفه اعمال اصل مالکیت. و حاکمیت ملی ایران برذخایر و منابع نفت. و گاز کشور و ...

daily OPEC crude basket price - OPEC Reference

The new OPEC Reference Basket (ORB) Introduced on 16 June 2005, is currently made up of the following: Saharan Blend (Algeria), Girassol (Angola), Djeno (Congo ...

پاورپوینت شهر سوخته

تحقیق در مورد اشعه كاتدي و نظريه اتمي

دانلود مقاله وینیل

ابزارهای تأييد و اعتبارسنجی دانش در سيستم های هوشمند

مقاله درباره خواص میوه ها

طرح توجیهی فرآيند توليد كنسرو و رب گوجه فرنگي 228 ص

دانلود پروژه بررسی و طراحی نرم افزارحسابداری محض و مالی

تحقیق در مورد لامپ

بهائيت

تحقیق در مورد مشکلات والدین